نام : گرده گل
وزن : 100g

گرده گل

ترکیبات : گرده گل با عطر و رنگ منطقه کلونی ها